Posebne pravice

POSEBNE PRAVICE AVTOHTONE ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJITER POLOŽAJ IN POSEBNE PRAVICE ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI Ve, kaj zagotavlja slovenska ustava avtohtoni italijanski in madžarski skupnosti, da sezagotavlja poseben položaj in posebne pravice romske skupnosti.Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, dasvobodno uporabljajo...

Socialne in druge pravice

SOCIALNE, EKONOMSKE IN KULTURNE PRAVICE Našteje najpomembnejše pravice v tej skupini;Med te pravice sodi svoboda dela, kar pomeni, da si vsakdo svobodno izbira zaposlitev, ta pa mora bitienako dostopna vsem pod enakimi pogoji. Prepovedano je prisilno delo. Ker je treba vsakomur zagotovitidostojanstvo in ekonomsko varnost, je pomembna pravica do socialne...

Politične pravice

POLITIČNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE Zna pojasniti, kaj te pravice in svoboščine omogočajo ljudem;Sem spadajo pravice, ki ljudem omogočajo vplivanje na oblikovanje javne oblasti, sodelovanje pri njenemizvrševanju in nadzor nad njo.ve, katere so najpomembnejše politične pravice in svoboščine;Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih...

Osebne pravice in svoboščine 1

OSEBNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE Navede najpomembnejše pravice, ki varujejo človekovo življenje in svobodo ter njegovo osebnostin dostojanstvo;Sem sodijo vse pravice, ki varujejo človekovo življenje, svobodo, osebnost in dostojanstvo. Poskusi načloveku, medicinski ali znanstveni, so dovoljeni le pod pogojem, da prizadeti vanje svobodno privoli.Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne...

Osebne pravice in svoboščine ¸2

zna pojasniti, kaj mora biti zagotovljeno vsakomur v kazenskem oz. drugih pravnih postopkih;Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimidržavnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,dolžnostih ali pravnih interesih.Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih...

O človekovih pravicah in svoboščinah

TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH Razloži, kaj pomeni načelo enakosti pred zakonomV Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede nanarodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so...

Pedagoški govor

PEDAGOŠKI GOVOR: strokovna in praktično-sporazumevalna zvrst. Sporazumevanje med učitelji in učenci v razredu. Učiteljin učenec stopata v družbeno medosebno razmerje, po drugi strani pa jim učitelj predoči stvarnost.Delimo ga na: Spoznavni govor Odnosni govorGovor učencev se omejuje na spoznavni govor, govor učitelja pa je prepletanje spoznavnega in odnosnega govora.SPOZNAVNI GOVOR:je...

Funkcijske zvrsti

(namen sporočanja)Osnovna delitev je namen sporazumevanja. Tako poznamo: Praktičnosporazumevalni jezik Strokovni jezik Publicistični jezik Umetnostni jezikFunkcijske zvrsti imenujemo razlikovalne značilnosti jezika na posameznem področju jezikovne rabe: pri sporočanju opraktičnih zadevah življenja, v strokah, medijih, v besedni umetnosti.PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNI JEZIKGre za vsakdanje sporazumevanje- besedila v različnih socialnih zvrsteh.Te zvrsti se najprej naučimo....

Neknjižni jezik

Načeloma ga ne pišemo, govorimo pa jih le v pogovorih (ne v govornih nastopih) in to le na posameznih delih slovenskegaozemlja oz. v posameznih interesnih skupinah. Neknjižna pogovorna zvrst je primerna samo za pogovore v ožjem krogu, nepa tudi za javno sporočanje.Neknjižne zvrsti delimo na: pokrajinski pogovorni jeziki, narečja in...

Socialne zvrsti

(govorni položaj)V Sloveniji govorimo slovenski jezik, ki pa se razlikuje po tem, kdo in kje ga uporablja – govorni položaj. Glede na to ločimonaslednje socialne zvrsti jezika: Knjižni jezikNeknjižni jezikKnjižni jezikJe najvišja in najbolj uzaveščena zvrst slovenskega jezika. Ima narodnozdruževalno in narodnopredstavitveno vlogo. Pojavilse je z izidom prve slovenske knjige...