O človekovih pravicah in svoboščinah

TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH

 1. Razloži, kaj pomeni načelo enakosti pred zakonom
  V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
  narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,
  družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.
 2. Ve, na podlagi česa se uresničujejo človekove pravice in temeljne svoboščine.
  Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.
 3. zna pojasniti, kdaj je z ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine izjemoma
  dopustno začasno razveljaviti ali omejiti.
  Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako
  določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.
  Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa
  ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave
  posledice njihove kršitve.
  Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni
  dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.
  S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti
  ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti ali
  omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako,
  da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu,
  jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali
  katerikoli drugi osebni okoliščini.