Osebne pravice in svoboščine ¸2

 1. zna pojasniti, kaj mora biti zagotovljeno vsakomur v kazenskem oz. drugih pravnih postopkih;
  Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
  državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
  dolžnostih ali pravnih interesih.
  Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega
  odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
  Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim
  redom. Sodne obravnave so javne. Sodbe se izrekajo javno. Izjeme določa zakon.
  Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
  drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o
  njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
  Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti
  državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem
  stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
  Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je
  škodo povzročil.
 2. razloži, kaj zajema svoboda gibanja;
  Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli
  vrne. Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek
  kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to
  zahtevajo interesi obrambe države.
 3. pozna pravice, ki varujejo človekovo zasebnost.
  Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in
  varnosti. Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter
  osebnostnih pravic. Stanovanje je nedotakljivo.Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca
  vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Pri preiskavi ima pravico biti
  navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo, ali njegov zastopnik. Preiskava se sme opraviti
  samo v navzočnosti dveh prič.
  Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje
  prostore in izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko
  neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje.
  Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z
  namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih
  podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico seznan