Osebne pravice in svoboščine 1

OSEBNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

 1. Navede najpomembnejše pravice, ki varujejo človekovo življenje in svobodo ter njegovo osebnost
  in dostojanstvo;
  Sem sodijo vse pravice, ki varujejo človekovo življenje, svobodo, osebnost in dostojanstvo. Poskusi na
  človeku, medicinski ali znanstveni, so dovoljeni le pod pogojem, da prizadeti vanje svobodno privoli.
  Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.
  Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku
  je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Vsakdo
  ima pravico do osebne svobode.
  Nikomur se ne sme vzeti prostosti, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
  Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih
  pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.
  Prepovedno je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje
  priznanj in izjav.
 2. pozna omejitve osebnih pravic in svoboščin (odvzem prostosti in pripor);
  Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o
  razlogih za odvzem prostosti. V čim krajšem času mu mora biti tudi pisno sporočeno, zakaj mu je bila
  prostost odvzeta. Takoj mora biti poučen o tem, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje
  pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo
  dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njegove bližnje.
  Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti samo na podlagi
  odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Ob
  priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. Proti
  tej odločbi ima priprti pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48 urah. Pripor sme trajati samo
  toliko časa, dokler so za to dani zakonski razlogi, vendar največ tri mesece od dneva odvzema prostosti.
  Vrhovno sodišče sme pripor podaljšati še za nadaljnje tri mesece.
  Če do izteka teh rokov obtožnica ni vložena, se obdolženca izpusti.
  2
 3. ve, v čem je bistvo domneve nedolžnosti;
  Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s
  pravnomočno sodbo.