Politične pravice

POLITIČNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

 1. Zna pojasniti, kaj te pravice in svoboščine omogočajo ljudem;
  Sem spadajo pravice, ki ljudem omogočajo vplivanje na oblikovanje javne oblasti, sodelovanje pri njenem
  izvrševanju in nadzor nad njo.
 2. ve, katere so najpomembnejše politične pravice in svoboščine;
  Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri
  upravljanju javnih zadev. Vsak državljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega
  pomena. Zajamčeni sta svoboda izražanja in svoboda vesti, kar posameznikom omogoča svobodno
  izražanje svojih mnenj, občutkov, misli in stališč, svobodno moralno, filozofsko in versko opredelitev. Sem
  spadata zlasti svoboda govora ter svoboda javnega nastopanja in tiska. Posameznikom je dana pravica, da
  se mirno zbirajo in javno zborujejo. Svoboda združevanja ljudem omogoča organizirano povezovanje zato,
  da bi lažje uresničevali svoje cilje in skupne interese. Najpomembnejše je združevanje na političnem
  področju, torej ustanavljanje političnih strank, saj lahko ljudje tako organizirano vplivajo na državno oblast
  3
  in zasedajo pomembna mesta v državni organizaciji.
  Osrednja politična pravica je splošna in enaka volilna pravica, ki pripada vsakemu državljanu, ko dopolni
 3. leto starosti. Sestavljena je iz aktivne volilne pravice, torej pravice voliti, in pasivne volilne pravice, to je
  pravice biti izvoljen.
  Med politične pravice sodi še pravica državljana sodelovati pri opravljanju javnih zadev, bodisi neposredno
  ali posredno prek izvoljenih predstavnikov. Omeniti je treba še pravico do peticije, to je pobude ali zahteve
  državljanov, s katero ti državne organe opozarjajo na probleme, nastale v družbi.
  Tujcem in osebam brez državljanstva se zagotavlja pravica do pribežališča ali azila. Če jih v drugih državah
  preganjajo zato, ker se zavzemajo za človekove pravice in svoboščine, se jih ne sme izročiti državi, kjer bi
  bila njihovo življenje in svoboda ogrožena.
 4. razume pravico do ugovora vesti;
  Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine
  drugih oseb.
 5. pojasni, kaj pomeni splošna in kaj enaka volilna pravica.
  Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti
  voljen. Zakon lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci.
  Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v
  državne organe in organe lokalnih skupnosti.