Posebne pravice

POSEBNE PRAVICE AVTOHTONE ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
TER POLOŽAJ IN POSEBNE PRAVICE ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI

 1. Ve, kaj zagotavlja slovenska ustava avtohtoni italijanski in madžarski skupnosti, da se
  zagotavlja poseben položaj in posebne pravice romske skupnosti.
  Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da
  svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo
  organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na
  področju javnega obveščanja in založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni
  pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in
  izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostima
  in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in
  njunima državama. Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic.Na območjih, kjer ti
  skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti.
  Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog
  iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. Narodni skupnosti sta neposredno
  zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru. Zakon ureja položaj in način
  uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti
  samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh
  narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih
  pripadnikov so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Zakoni, drugi predpisi in splošni
  akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo
  biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti