Socialne in druge pravice

SOCIALNE, EKONOMSKE IN KULTURNE PRAVICE

 1. Našteje najpomembnejše pravice v tej skupini;
  Med te pravice sodi svoboda dela, kar pomeni, da si vsakdo svobodno izbira zaposlitev, ta pa mora biti
  enako dostopna vsem pod enakimi pogoji. Prepovedano je prisilno delo. Ker je treba vsakomur zagotoviti
  dostojanstvo in ekonomsko varnost, je pomembna pravica do socialne varnosti, ki zajema predvsem
  zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
  Posebno pozornost posveča država otrokom in mladini ter njihovemu razvoju. Staršem daje svobodo
  odločitve o rojstvu otrok, ko pa se otroci rodijo, staršem nalaga dolžnost, da jih vzdržujejo, izobražujejo in
  vzgajajo. Zagotoviti jim je treba posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim in
  drugim izkoriščanjem ter zlorabljanjem.
  Med kulturne pravice sodi v prvi vrsti pravica do izobraževanja. Ta vsem omogoča, da se pod enakimi
  pogoji vpisujejo v izobraževalne programe, država pa mora ustvarjati možnosti za to. Osnovnošolsko
  izobraževanje je obvezno in brezplačno. Ustava zagotavlja svobodo znanstvenega in umetniškega
  ustvarjanja, umetnike, znanstvenike, izumitelje in raziskovalce pa pri delu ščiti zakon.
  Med ekonomske pravice sodi pravica do zasebne lastnine in dedovanja.
  Vsakdo lahko svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo, uporablja svoj
  jezik in pisavo. Še nekatere posebne pravice pa pripadajo pri nas živečim Italijanom in Madžarom, saj tu
  sestavljajo manjšini. Na območjih, kjer živijo, smejo uporabljati svoje narodne simbole in imajo pravico do
  vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. Tudi uradni jezik na teh območjih ni le slovenščina, temveč tudi
  italijanščina oziroma madžarščina. Narodni manjšini imata pravico gojiti odnose s svojima matičnima
  narodoma in njunima državama. Poleg obeh manjšin imajo zagotovljene posebne pravice in položaj tudi
  Romi.
 2. razloži, kaj zajema pravica do socialne varnosti,
  Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do
  pokojnine. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter
  skrbi za njihovo delovanje. Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v
  skladu z zakonom.
 3. pojasni, kaj je zagotovljeno invalidom ter otrokom, mladoletnikom in mlajšim polnoletnim osebam
  s posebnimi potrebami;
  Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Otroci s PPimajo pravico
  do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Izobraževanje in usposabljanje iz
  prejšnjega odstavka se financira iz javnih sredstev.
  4
 4. razloži pravice in dolžnosti staršev;
  Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se
  staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa
  zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej. Odločanje o
  rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja
  razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.
 5. ve, kaj zagotavlja ustava otrokom;
  Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s
  svojo starostjo in zrelostjo.Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim,
  telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon.
  Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe,
  uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.
 6. Navede, kaj spada med ekonomske pravice;
  Med ekonomske pravice sodi pravica do zasebne lastnine in dedovanja.
 7. Pojasni, kaj zajemajo kulturne pravice.
  Med kulturne pravice sodi v prvi vrsti pravica do izobraževanja. Ta vsem omogoča, da se pod enakimi
  pogoji vpisujejo v izobraževalne programe, država pa mora ustvarjati možnosti za to. Osnovnošolsko
  izobraževanje je obvezno in brezplačno. Ustava zagotavlja svobodo znanstvenega in umetniškega
  ustvarjanja, umetnike, znanstvenike, izumitelje in raziskovalce pa pri delu ščiti zakon.
  Vsakdo lahko svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo, uporablja svoj
  jezik in pisavo. Še nekatere posebne pravice pa pripadajo pri nas živečim Italijanom in Madžarom, saj tu
  sestavljajo manjšini. Na območjih, kjer živijo, smejo uporabljati svoje narodne simbole in imajo pravico do
  vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. Tudi uradni jezik na teh območjih ni le slovenščina, temveč tudi
  italijanščina oziroma madžarščina. Narodni manjšini imata pravico gojiti odnose s svojima matičnima
  narodoma in njunima državama. Poleg obeh manjšin imajo zagotovljene posebne pravice in položaj tudi
  Romi.